کتابخانه علامه دهخدا ناغان بزودی از حاشیه شهر ناغان به داخل شهر  منتقل می شود.